Privacy verklaring wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van kracht geworden. De AVG is een inspanningswet waar alle organisaties in Nederland aan moeten voldoen. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een ander 'aanbieder'; het recht op dataportabiliteit.


Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments?


1- Identiteit van de onderneming.

Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments is een professionele praktijk waar u een afspraak kunt maken voor: Verschillende vormen van massages, Cryo behandeling en pedicure behandeling. Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 55177174


2- Contact gegevens.

Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments
Spoorven17
5464PA Veghel
Contactpersoon en eigenaar M (Mariska) Voorn-Steens
Telefoon 06-41652830
E-mail: mariska@massagepraktijkpuremoments.nl


3- Persoonlijke gegevens.

Voor de behandeling van cliënten kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde cliënt gegevens worden vastgelegd. Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments maakt daarvoor gebruik van Anamnese formulieren om specifieke persoonsgegevens te noteren en antwoorden met betrekking tot vragen over uw gesteldheid.
Het betreft: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, reden van bezoek.
Vragen die betrekking hebben op uw gesteldheid zoals: 
- Sport specifieke aspecten die betrekking kunnen hebben op de massage/behandeling, (oude) blessures of operaties in het verleden die nog een last geven op moment van massage/behandeling.
- Gezondheid aspecten die relevant zijn voor een massage/behandeling, zoals hoge of lage bloeddruk, allergieën, diabetes, bril of lens dragend, of cliënt onder behandeling van een arts of specialist is.
- Het antwoord op de vraag of de cliënt zelf nog iets te melden heeft wat van belang kan zijn voor de massage/behandeling.
- Het antwoord op de vraag of de cliënt zelf nog iets te melden heeft wat genoemd moet worden mocht er medische hulp ingeschakeld moeten worden.
Alle andere (niet relevante) informatie t.b.v. de massage/behandeling die de cliënt uit zichzelf mededeelt zal niet worden genoteerd.
Met het ondertekenen van het anamnese formulier sluit u geen contract af met de behandelaar.

 
4- Doel AVG.

Het doel of de doelen waarvoor de gegevensverzameling is:
- Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
- Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
- Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
- Voor het afhandelen van de betaling.
- De ouderwetse papieren agenda wordt gebruikt om uw afspraak in te noteren (niet digitaal).

 
5- Opslag persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens zijn alleen ter beschikking van de masseur (mevr. M Voorn-Steens) van Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments te Veghel.
Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden genoteerd op een intake formulier (anamnese formulier) die u voor akkoord ondertekend. Deze Anamnese formulieren worden niet digitaal opgeslagen, deze gaan uitsluitend op alfabetische volgorde in een ordner. Deze ordner wordt bewaard in een afgesloten kast in de praktijkruimte van Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments.
Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit in een computer of ander opslagmedium opgeslagen.
Uw afspraken worden bewaard in een analoge agenda onder vermelding van uw voor- en/of achternaam.
Uw telefoonnummer wordt in een mobiele telefoon opgeslagen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven en afspraken wilt maken via de moderne veelgebruikte whats-app en Messenger en sms berichten. Hiervoor is het nl. nodig dat uw naam en nummer is opgeslagen in een mobiele telefoon zodat u als persoon wordt herkend als ik uw een bericht wil sturen of van u ontvangen.
Op de mobiele telefoon worden nooit adressen of andere persoonsgegevens opgeslagen, uitsluitend uw naam en telefoonnummer.
Uw e-mailadres toont alleen uw naam, hier worden nooit uw adres of andere persoonsgegevens bij opgeslagen.

6- Bewaartermijn.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens staan vermeld op het intake formulier (anamnese formulier)
Dit anamnese formulier wordt ten hoogste 5 jaar bewaard. In overleg met cliënt kan deze termijn worden verlengd, met name indien u gedurende deze 5 jaar regelmatig als cliënt afspraken maakt.
De papieren agenda wordt 7 jaar bewaard.

7- Website.

De website van Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. U bent nooit verplicht informatie te verschaffen voor het raadplegen van de website.
Op de website staan geen contact formulieren of andere formulieren die u via de site kan versturen.
Massagepraktijk Pure Moments verstuurt geen nieuwsbrieven.
Op de website van Massage - en pedicurepraktijk Pure Moments staat geen afspraken agenda waar u een afspraak op kunt inboeken.

8- Recht op inzage.

Elk persoon heeft het recht op inzage, rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens op het intake formulier (anamnese formulier) die door Massage- en pedicurepraktijk Pure Moments zijn verzameld en bewaard.
Elk persoon heeft het recht om bezwaar te maken op de manier hoe zijn persoonsgegevens verzameld, verwerkt en bewaard worden.
Elk persoon heeft het recht om de eerdere toestemming voor het verzamelen en bewaren van zijn persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt uw intrekking van uw toestemming kenbaar maken door middel van een bericht.
Elk persoon heeft het recht om zijn persoonsgevens en persoonlijke (medische) gegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere 'aanbieder'; het zogenaamde recht op dataportabiliteit.

9- Klachtenregeling.

Elk persoon heeft het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De klachten kunnen betrekking hebben op:
- Het verstrekken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de massage/behandeling, het doorspelen van deze informatie is namelijk geen wettelijke verplichting nog een contractuele verplichting of voorwaarden voor uitvoering van een massage/behandeling.
- Het staat Massage - en pedicurepraktijk Pure Moments vrij indien u uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens niet wilt verstrekken te besluiten de massage / behandeling niet plaats te laten vinden.